English
Saada päring!

Kui tunned huvi Viveo terviselahenduste vastu, täida järgnev vorm.


Saada päring

Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted

Kehtivad alates 28.mai 2018.a

Sissejuhatus

Tere tulemast Viveo veebilehele!

VIVEO HEALTH OÜ ja (edaspidi „Viveo“ või „meie“) hindab oma klientide privaatsust kõrgelt.
Viveo eesmärk on selgitada Teile läbipaistvalt ja arusaadavalt, kuidas ning milliste põhimõtete alusel me oma klientide andmeid töötleme. Käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted (edaspidi: Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted) kirjeldavad Viveo andmetöötluspõhimõtteid ning seda, kuidas me isikuandmeid töötleme. Palun tutvuge Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetega hoolikalt, et saada aru, kuidas me Teie andmeid töödelda võime.

1. Mõisted

„GDPR“

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

„Isikuandmed“

Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

„Kehtiv Seadusandlus“

Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, GDPR-i riigisisesed rakendusaktid, mis kehtivad Andmete Töötlemise Lepingu ajal või hakkavad kehtima pärast Andmete Töötlemise Lepingu sõlmimist; järelevalveasutuste soovitused ja juhised, sealhulgas, kuid mitte ainult, Eesti Andmekaitse Inspektsiooni, Euroopa Andmekaitse Nõukogu ja direktiivi 95/46/EÜ artikli 29 alusel loodud Euroopa Andmekaitse töörühma poolt Andmete Töötlemise Lepingu sõlmimise ajal või pärast selle sõlmimist antud soovitused ja juhised.

„Klient“ või „andmesubjekt“

Füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Viveo teenuseid ning kelle Isikuandmeid Viveo Töötleb.

„Viveo“

VIVEO HEALTH OÜ (registrikood 14351223) kontserni kuuluv Eesti äriühing või Viveo kaubamärki kasutav ettevõte, mis tegutsev Kliendi Isikuandmete Vastutava töötlejana.

„Töötlemine“

Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

„Vastutav Töötleja“

Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate Isikuandmete Töötlemise Põhimõtete tähenduses on Kliendi Isikuandmete Vastutav Töötleja on VIVEO HEALTH OÜ. Asjakohasel juhul võib Kliendi Isikuandmete kaasvastutav töötleja olla ka mõni teine VIVEO HEALTH OÜ kontserni kuuluv ettevõte või Viveo kaubamärki kasutav teenuse osutaja, kes osutab Kliendile asjakohasel juhul teenust.

„Veebileht“

Viveo veebileht www.viveohealth.com ja sellega seotud alamdomeenid või Viveo poolt tulevikus kasutusele võetav muu veebileht.

„Volitatud Töötleja“

Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

2. Üldsätted

2.1. Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted kohalduvad, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Viveo teenuseid. Muuhulgas kohalduvad Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted siis kui Klient kasutab teenuseid Viveo partnerite juures, kui Klient kasutab Veebilehte või kasutab muid Viveo teenuseid.

2.2. Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted kirjeldavad Viveo Isikuandmete Töötlemise üldpõhimõtteid. Kliendi Isikuandmete Töötlemise täiendavad tingimused võivad olla kirjeldatud ka Kliendiga sõlmitud lepingus või lepingutes, näiteks Viveo üldtingimustes või olla toodud Kliendi antud nõusolekus Isikuandmete Töötlemiseks.

2.3. Viveo tagab Kliendi Isikuandmete Töötlemise kooskõlas Kehtiva Seadusandlusega. Kõige olulisem õigusakt, millest Viveo Kliendi Isikuandmete Töötlemisel lähtub on GDPR.

2.4. Viveol on õigus Isikuandmete Töötlemise Põhimõtteid aeg-ajalt ja vastavalt vajadusele uuendada. Ajakohased ja kehtivad Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted on kättesaadavad Veebilehel.

3. Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

3.1. Viveo Töötleb Kliendi Isikuandmeid üksnes selleks Kehtivast Seadusandlusest tulenevat õiguslikku alust omades.

3.2. Asjakohasel juhul võib Viveo Töödelda Kliendi Isikuandmeid;

3.2.1. Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja lepingu täitmiseks või Kliendile teenuse osutamiseks;

3.2.2. Viveo juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks seoses Viveo poolt raamatupidamiskohustuse täitmisega või ravimite käitlemist reguleerivate õigusaktide täitmiseks;

3.2.3. Viveo õigustatud huvi korral, tingimusel, et Viveo õigustatud huvi ei kaalu üles riivet andmesubjekti õigustele ja vabadustele;

3.2.4. Kliendi antud nõusoleku alusel, näiteks otseturunduspakkumiste saatmiseks. Kliendile personaalsete pakkumiste saatmiseks teostab Viveo Kliendi Isikuandmete osas turunduslikku andmeanalüüsi, eesmärgiga selgitada välja Kliendi eelistused turundusliku sisu saamiseks.

4. Isikuandmete kogumine

4.1. Isikuandmete liigid ja Isikuandmete koosseis, mida Viveo Kliendi kohta töötleb, sõltuvad konkreetsest teenusest, mida Viveo asjakohasel juhul Kliendile osutab. Isikuandmete kogumise täpsemad tingimused võivad olla kirjeldatud Viveo ja Kliendi vahel sõlmitud lepingus.

4.2. Isikuandmed, midaViveo töötleb, hõlmavad eelkõige järgmisi andmeid Kliendi kohta: eesnimi, perekonnanimi; isikukood või sünniaeg; sugu; suhtlemiskeel; telefoninumber või meiliaadress.

4.3. Viveo kogub Isikuandmeid eelkõige järgmistel juhtudel:

4.3.1. Kliendiga lepingu sõlmimisel, Kliendipoolsel teenuse tellimisel, Kliendi registreerimisel, uudiskirja tellimisel, Kliendi päringu saamisel, jne;

4.3.2. kui Viveo saab Isikuandmed Kliendi poolt mõne Viveo poolt pakutud teenuse kasutamisel ning see on vajalik Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks;

4.3.3. kui Viveo saab Isikuandmed Kliendilt Kliendi antud nõusoleku alusel;

4.3.4. teatud juhtudel töötleb Viveo Kliendi kohta kolmandatelt isikutelt saadud Isikuandmeid, näiteks kui Klient ostab retseptiravimeid digiretsepti kasutades, kontrollib Viveo kindlustuse poolt hüvitusele kuuluva retsepti kehtivuse andmeid retseptikeskuselt saadud andmete põhjal;

4.4. Viveo Töötleb ainult selliseid Isikuandmeid, mida Klient on ise Viveole avaldanud. Viveo ei kogu Kliendi kohta Isikuandmeid iseseisvalt kolmandatest allikatest.

5. Isikuandmete edastamine ja Töötlemine Viveo Volitatud Töötlejate poolt

5.1. Viveol on Kehtiva Seadusandluse alusel õigus kasutada Isikuandmete töötlemisel Volitatud Töötlejaid. Viveo Volitatud Töötlejad, kes võivad Kliendi Isikuandmeid töödelda on Viveo IT-teenuste osutajad (näiteks serveriteenuse pakkujad, IT tarkvara arendajad) või Viveo turundusparterid, kes tegelevad Viveo nimel turundusalaste teavituste saatmisel.

5.2. Kliendi Isikuandmete Vastutav Töötleja on VIVEO HEALTH OÜ (registrikood 14351223). Viveo jääb Kliendi ees täielikult vastutavaks selle eest, et Volitatud Töötlejad Töötleks Isikuandmeid Kehtiva Seadusandluse kohaselt.

5.3. Viveo kasutab Volitatud Töötlejana üksnes selliseid koostööpartnerid, kes on võtnud kohustuse Töödelda Isikuandmeid vastavuses käesolevate Põhimõtetega ja Kehtiva Seadusandluse kohaselt.

5.4. Viveo koostööpartnerite nimekiri, keda Viveo kasutab Isikuandmete Volitatud Töötlejatena on kättesaadav Viveo veebilehel aadressil: https://www.viveohealth.com/volitatud-andmetootlejad.

6. Isikuandmete säilitamine

6.1. Viveo ei säilita Isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt Isikuandmete Töötlemise eesmärgist või Kehtiva Seadusandluse alusel vajalik.

6.2. Üldreeglina säilitab Viveo Kliendiga seotud Isikuandmeid kuni kolm aastat peale Kliendi andmetega toimunud viimast toimingut, kuid Isikuandmete säilitamise konkreetne periood võib mõnel juhul olla muu ning põhineda Kliendiga sõlmitud lepingul, Viveo õigustatud huvil või Kehtival Seadusandlusel, näiteks raamatupidamiskohustus või ravimite käitlemist puudutavad õigusaktid.

6.3. Üksikasjaliku teabe saamiseks Teiega seotud Isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontaktandmed ja küsimused“ toodud kontaktandmetel.

7. Küpsiste kasutamine

7.1. Viveo kasutab Veebilehel küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad Kliendi arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse Kliendi jälgimiseks või tuvastamiseks.

7.2. Viveo kasutab Veebilehel järgmiseid küpsiseid:

7.2.1. Veebilehe tööks vajalikud küpsised: wp_woocommerce_session_*, wp-settings-*, wordpress_test_cookie. Sisselogitud kasutajal lisaks wordpress_logged_in_*, wordpress_sec_*, wfwaf-authcookie-*.

Eesmärgiks on eristada külastajaid, nende valitud eelistusi ning säilitada nende sisselogitud olekut. Küpsises talletatakse unikaalne tunnus, mille aluel tuvastatakse sisselogitud kasutajakonto.

Sisselogimise küpsised aeguvad veebilehitseja sulgemisel; wp_woocommerce_session_* aegub 2 tunni jooksul; wp-settings-* aeguvad aasta jooksul. Nende küpsistega ei edastata infot kolmandatele osapooltele.;

7.2.2. Google Analytics kasutab mitmeid küpsiseid võimalike nimedega _ga, _gat_UA-36875714-1, _gid. Küpsiste eesmärgiks on identifitseerida unikaalsed kasutajad. Lisainfo: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=et#analyticsjs

Töödeldavaks infoks on kasutaja ID. Nende küpsiste säilivusaeg varieerub paarist päevast paari aastani. Nende küpsiste abil edastatakse andmed Google’ile;

7.2.3. AddThis kasutab mitmeid küpsiseid võimalike nimedega _atuvc, _atuvs, na_id, na_tc, mus, loc, cw_id, ouid, uid, uvc. Küpsiste eesmärgiks on analüüsida kasutajate käitumist veebilehel ning talletada infot nende IP aadressi, veebilehitseja ja keele kohta. AddThis võimaldab kasutajatel jagada veebilehe sisu sotsiaalmeediates. Lisainfo: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Töödeldavaks infoks on kasutaja ID ning browseri saadetavad tunnused.

Need küpsised säilivad 13 kuud. Nende küpsiste abil edastatakse andmed AddThis keskkonda.

7.2.4. Facebook kasutab mitmeid küpsiseid võimalike nimedega: fr, datr, locale, sb, wd

Küpsiste eesmärkideks on kasutaja autentimine Facebooki kaudu ning kasutaja eelistuste, seadme ja veebilehitseja info meelespidamine. Lisainfo: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Töödeldavaks infoks on andmed facebook’i konto kohta, millega oled Veebilehele sisse loginud; samuti andmed sinu veebilehitseja keele ja akna mõõtmete kohta.

Nende küpsiste säilivusaeg varieerub kolmest kuust 13 kuuni.

Nende küpsiste infole on ligipääs Facebookil.

7.3. Kliendil on õigus oma veebilehitseja sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul peab aga Klient arvestama, et Veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org.

7.4. Üksikasjalikuma teabe saamiseks Viveo poolt kasutatavate küpsiste kohta, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontaktandmed ja küsimused“ toodud kontaktandmetel.

8. Kliendi õigused

8.1. Kliendil on tema Isikuandmete Töötlemisel kõik Kehtivast Seadusandlusest tulenevad õigused.

8.2. Kliendil tema Isikuandmete Töötlemisel muuhulgas järgmised õigused:

8.2.1. juurdepääsuõigus: Kliendil on õigus igal ajal küsida, kas Viveol on tema kohta Isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid Isikuandmeid Viveo Kliendi kohta töötleb;

8.2.2. õigus Isikuandmete parandamisele: Kliendil on õigus taotleda Viveolt oma Isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;

8.2.3. õigus vastuväidete esitamisele: Kliendil on õigus esitada Viveole vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemise suhtes, näiteks siis kui Isikuandmete kasutamine põhineb Viveo õigustatud huvil, sealhulgas profiilianalüüsil otseturunduse eesmärgil;

8.2.4. õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: Kliendil on õigus taotleda Isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui Isikuandmeid Töödeldakse Kliendi nõusolekul ja kui Klient on nõusoleku tagasi võtnud;

8.2.5. õigus piirata Töötlemist: Kliendil on õigus nõuda, et Viveo piiraks Kliendi Isikuandmete Töötlemist Kehtiva Seadusandluse alusel, näiteks kui Viveo ei vaja Kliendi Isikuandmeid enam Töötlemise eesmärkidel või kui Klient on esitanud Isikuandmete Töötlemise suhtes vastuväite;

8.2.6. õigus võtta Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Kliendi Isikuandmete Töötlemine põhineb Kliendi antud nõusolekul, on Kliendil igal ajal õigus Viveole antud nõusolek tagasi võtta;

8.2.7. õigus andmete ülekantavusele: Kliendil on õigus ise saada Viveo Isikuandmeid, mida Klient on ise Viveole esitanud ning mida Töödeldakse Kliendi nõusoleku alusel või Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Viveo edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale

8.2.8. õigus esitada kaebus: Kui Klient leiab, et tema Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi Kehtiva Seadusandluse alusel, on Kliendil õigus pöörduda nõudega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

8.3. Kliendi käesolevas peatükis loetletud õigused seoses Kliendi Isikuandmete Töötlemisega ei ole absoluutsed õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Viveo juriidilised kohustused piirata Kliendi õigusi.

8.4. Kliendi Isikuandmete Töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontaktandmed ja küsimused“ toodud kontaktandmetel.

9. Isikuandmete turvalisuse tagamine

9.1. Viveo kohustub tagama Isikuandmete Töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta Isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

9.2. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning Isikuandmete Töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti Töötlemisest tulenevaid füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab Viveo Isikuandmete Töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Isikuandmete turvalisuse tagamiseks

10. Kontaktandmed ja küsimused

10.1. Isikuandmete Töötlemisega seotud küsimuste korral või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke ühendust Viveoga telefoni, maili või posti teel.