ENRU
Saada päring!

Kui tunned huvi Viveo terviselahenduste vastu, täida järgnev vorm.


Saada päring

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Kehtivad alates 08. veebruar 2019. a.

Sissejuhatus

Tere tulemast VIVEO veebilehele! VIVEO hindab isikute privaatsust kõrgelt! Käesoleva isikuandmete töötlemise põhimõtete dokumendi eesmärgiks on sätestada eelkõige kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kategooriad, töötlemise alused ning eesmärgid. Samuti teavitada isikuid andmesubjekti õigustest ning anda teada VIVEO andmekaitsespetsialisti kontaktandmed, kuhu pöörduda isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral.

1. Mõisted

„VIVEO“ VIVEO Health OÜ, registrikood 14351223, aadress Veerenni tn 53a, 11313, Tallinn. Viveo on tervishoiuteenuse osutaja (tervishoiuteenuse osutaja tegevusloa nr L04369), kes osutab Liikmetele kokkulepitud tervishoiuteenuseid Tervise Teejuhi kaudu. VIVEO omab üle-Eestilist tervishoiuteenuste osutajate partnervõrgustikku, kes osutavad Tervise Teejuhi tellimisel Liikmetele vajalikke tervishoiuteenuseid, mida VIVEO ise ei osuta. VIVEO on kindlustusvõtjana sõlminud AmTrust Europe Limited´ga ravikindlustuse kindlustuslepingu (Diagnostikakindlustuse grupikindlustuse kindlustusleping nr L19/AEL/1075), mis on sõlmitud kindlustusandjaga grupikindlustuse põhimõttel ja mille alla on VIVEO-l õigus liita teisi grupikindlustusega liituda soovivaid isikuid (grupikindlustuse kindlustusleping võimaldab saada kindlustusandjalt paremaid kindlustustingimusi ja kindlustusteenuse hinda). Diagnostikakindlustuse grupikindlustuse  kindlustusleping on sõlmitud Vandeni Kindlustusmaaklerid AS vahendusel, st VIVEO ei ole kindlustusvahendaja ning ei saa kindlustusvahenduse eest tasu. „Liige“ või„Andmesubjekt“ Füüsiline isik, kellele VIVEO osutab VIVEO terviselahenduse teenuseid ja kelle isikuandmeid VIVEO töötleb. „Isikuandmed“ Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal. „Töötlemine“ Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu näiteks isikuandmete kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine. „Kehtiv Seadusandlus“ Asjakohased Euroopa Liidu ja siseriiklikud õigusaktid, millised reguleerivad isikuandmete töötlemist ja millised õigusaktid sätestavad õigusliku raamistiku isikuandmete töötlemisele. Näiteks Andmekaitse üldmäärus (s.o Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta), isikuandmete kaitse seadus ning muud asjassepuutuvad õigusaktid, mille alusel on isikuandmete töötlemine VIVEO igapäevast majandustegevust arvestades lubatav või vältimatu. „Volitatud Töötleja“ Isik, kes Töötleb Isikuandmeid VIVEO nimel või VIVEO-ga sõlmitud lepingu alusel. „VIVEO terviselahendus“ VIVEO poolt pakutavad terviselahenduse teenused, sealhulgas Tervise Teejuhi poolt Liikme nõustamine tervisega seotud küsimuste korral, Tervise teejuhi poolt Liikmele vajaliku diagnostikateenuse korraldamine, VIVEO terviseportaali kasutamise võimaldamine Liikmele, Diagnostikakindlustuse grupikindlustuse poliisi administreerimine diagnostikateenuse finantseerimise korraldamiseks jms. „Tervise Teejuht“ Arst ja pereõde, kelle ülesanne on nõustada Liiget terviseprobleemi või tervisega seotud küsimuse korral. Samuti korraldada Liikmele vajalikud diagnostikateenused.  „Veebileht“ VIVEO veebileht www.viveohealth.com ja sellega seotud alamdomeenid. VIVEO Veebileht on külastamiseks avatud kõikidele isikutele (st ilma isikusamastust tuvastamata). „VIVEO Terviseportaal“ VIVEO omanduses olev ja Veebilehelt www.viveohealth.com kättesaadav veebiportaal. VIVEO Terviseportaal on kättesaadav üksnes VIVEO Terviselahenduse Liikmetele ning portaali sisenemisel isikusamasus tuvastatakse.

2. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

2.1. VIVEO Töötleb Liikmete Isikuandmeid VIVEO terviselahenduse teenuse osutamisega seonduvalt ja üksnes järgmistel eesmärkidel: 2.1.1. Liikme isikusamasuse tuvastamine, andmete õigsuse ja täielikkuse kontrollimine; 2.1.2. Tervise Teejuhi poolt Liikme nõustamine ja Liikmele diagnostikateenuse korraldamine; 2.1.3. Grupikindlustuse kindlustuskaitse korraldamine ja diagnostikateenuste arvete tasumine; 2.1.4. VIVEO terviseportaali kasutamise võimaldamine (juurdepääs VIVEO terviselahendusega seotud teenustele ja täiendavatele teenustele, teenustega seotud teabe edastamine jms); 2.1.5. Isikute poolt esitatud kaebuste lahendamine ja küsimustele vastamine; 2.1.6. Vajadusel VIVEO äritegevusega seotud ülesannete täitmine (näiteks teenuse osutamisega seotud tagasiside küsimine teenuse arendamiseks, raamatupidamise korraldamine, lepingute haldamine, kõnekeskuse töö korraldamine, äririskide juhtimine, pettuste ärahoidmine, IT-süsteemide võrguturve jms).

3. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

3.1. VIVEO tugineb Isikuandmete Töötlemisel järgnevatele õiguslikele alusetele: 3.1.1. Lepingulisel alusel: Tervise Teejuhi poolt Liikme nõustamine ja Liikmele diagnostikateenuse korraldamine; Grupikindlustuse kindlustuskaitse korraldamine ja diagnostikateenuste arvete tasumine. 3.1.2. Nõusoleku alusel: Liikme isikusamasuse tuvastamine; VIVEO terviseportaali kasutamise võimaldamine; Isikute poolt esitatud kaebuste lahendamine ja küsimustele vastamine. 3.1.3. Seaduse alusel või VIVEO õigustatud huvi alusel: VIVEO äritegevusega seotud erinevate ülesannete täitmine, kusjuures õigustatud huvi isikuandmete töötlemise alusena kasutamise korral VIVEO iga kord kaalub, kas VIVEO huvid kaaluvad üles isiku privaatsusõiguse ja selle võimaliku riive.

4. Isikuandmete koosseis

4.1. Isikuandmete liigid ja koosseis, mida VIVEO Liikme kohta töötleb, sõltuvad konkreetsest teenusest, mida VIVEO asjakohasel juhul Liikmele osutab. Eelkõige töötleb VIVEO järgmisi Liikme Isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, sugu, suhtlemiskeel, telefoninumber, meiliaadress, töökoht (tööandja nimi). 4.2. VIVEO Töötleb ka selliseid Isikuandmeid, mida Liige on ise VIVEO-le avaldanud või mille kohta nõusoleku andnud (nt terviseandmed olukorras, kus Liige soovib Tervise Teejuhilt tervisealast nõustamist või diagnostikateenuste korraldamist VIVEO partner-võrgustikku kuuluva tervishoiu teenuse osutaja juures). VIVEO ei kogu Liikme kohta Isikuandmeid iseseisvalt kolmandatest allikatest.

5. Isikuandmete edastamine ja Töötlemine VIVEO Volitatud Töötlejate poolt

5.1. VIVEO võib edastada Liikme Isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes Kehtiva Seadusandluse alusel (näiteks Andmekaitse Inspektsioon, Maksu- ja Tolliamet, kohus jms). 5.2. VIVEO-l on Kehtiva Seadusandluse alusel õigus kasutada Isikuandmete Töötlemisel ka Volitatud Töötlejaid. VIVEO kasutab Volitatud Töötlejana üksnes selliseid koostööpartnerid, kes rakendavad Isikuandmete Töötlemiseks piisavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid ning kes on võtnud VIVEO-ga sõlmitud lepingu alusel kohustuse Töödelda Isikuandmeid vastavuses Kehtiva Seadusandlusega.

6. Isikuandmete säilitamine

6.1. VIVEO säilitab Liikmete isikuandmeid sisaldavaid dokumente Kehtivas seadusandluses sätestatud tähtaegu järgides ja/või kuni eesmärgid, milleks isikuandmeid koguti, on täidetud ning seejärel isikuandmed kustutatakse või säilitatakse isikustamata kujul.

7. Isikuandmete turvalisuse tagamine

7.1. VIVEO tagab Liikme isikuandmete turbe viisil, millega on need kaitstud tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävinemise eest ning tagab, et Liikme isikuandmetele on juurdepääs üksnes selleks volitatud/määratud isikutel. 7.2. VIVEO on kehtestanud vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed, nagu näiteks: 7.1.1. paberdokumente hoiustatakse lukustatud kappides, mis asuvad juurdepääsukontrolliga ruumides; 7.1.2. arvutifaile kaitstakse infosüsteemidele juurdepääsuõiguste järelevalve funktsioonide abil ning faile varundatakse korrapäraselt; 7.1.3. tundlike andmete edastamiseks kasutatakse krüpteeritud andmevahetust; 7.1.4. kehtestatud on ajakohased sise-eeskirjad isikuandmete töötlemiseks; 7.1.5. sõlmitud on asjakohased konfidentsiaalsuskokkulepped ning isikuandmete töötlejad (nt VIVEO töötajad, volitatud töötlejad jt) peavad järgima ajapiiranguta konfidentsiaalsuskohustust.

8. Küpsiste kasutamine Veebilehel ja VIVEO Terviseportaalis

8.1. VIVEO kasutab Veebilehel ja VIVEO Terviseportaalis küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad Veebilehe külastaja arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse Veebilehe külastaja jälgimiseks või tuvastamiseks. 8.2. VIVEO kasutab järgnevaid küpsiseid: 8.2.1. Veebilehe tööks vajalikud küpsised: wp_woocommerce_session, wp-settings jawordpress_test_cookie. VIVEO Terviseportaalis lisaks: wordpress_logged_in, wordpress_sec jawfwaf-authcookie. Küpsiste kasutamise eesmärgiks on eristada külastajaid, nende valitud eelistusi ning säilitada nende sisselogitud olekut. Küpsises talletatakse unikaalne tunnus, mille alusel tuvastatakse sisselogitud kasutajakonto. VIVEO Terviseportaali sisselogimise küpsised aeguvad veebilehitseja sulgemisel,wp_woocommerce_sessionaegub 2 tunni jooksul; wp-settingsaegub aasta jooksul. Nende küpsistega ei edastata infot kolmandatele osapooltele. 8.2.2. Google Analytics kasutab mitmeid küpsiseid võimalike nimedega: _ga, _gat_UA-36875714-1, _gid. Küpsiste eesmärgiks on identifitseerida unikaalsed kasutajad. Lisainfo: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=et#analyticsjs. Töödeldavaks infoks on kasutaja ID. Nende küpsiste säilitamise tähtaeg varieerub paarist päevast paari aastani. Nende küpsiste abil edastatakse andmed Google’ile. 8.2.3. AddThis kasutab mitmeid küpsiseid võimalike nimedega: _atuvc, _atuvs, na_id, na_tc, mus, loc, cw_id, ouid, uid, uvc. Küpsiste eesmärgiks on analüüsida kasutajate käitumist veebilehel ning talletada infot nende IP aadressi, veebilehitseja ja keele kohta. AddThis võimaldab kasutajatel jagada veebilehe sisu sotsiaalmeediates. Lisainfo: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Töödeldavaks infoks on kasutaja ID ning browseri saadetavad tunnused. Need küpsised säilivad 13 kuud. Nende küpsiste abil edastatakse andmed AddThis keskkonda. 8.3. Veebilehe külastajal on õigus oma veebilehitseja sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul peab aga Veebilehe külastaja arvestama, et Veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org.

9. Andmesubjekti õigused

9.1. Andmesubjektil on tema Isikuandmete Töötlemisel kõik Kehtivast Seadusandlusest tulenevad õigused. Muuhulgas on isikul: 9.1.1. juurdepääsuõigus: isikul on õigus igal ajal küsida, kas VIVEO-l on tema kohta Isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid Isikuandmeid VIVEO tema kohta töötleb; 9.1.2. õigus Isikuandmete parandamisele: isikul on õigus taotleda VIVEO-lt oma Isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed; 9.1.3. õigus vastuväidete esitamisele: isikul on õigus esitada VIVEO-le vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemise suhtes, näiteks siis, kui Isikuandmete kasutamine põhineb VIVEO õigustatud huvil; 9.1.4. õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: isikul on õigus taotleda Isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui Isikuandmeid Töödeldakse isiku nõusolekul ja kui isik on nõusoleku tagasi võtnud; 9.1.5. õigus piirata Töötlemist: isikul on õigus nõuda, et VIVEO piiraks tema Isikuandmete Töötlemist Kehtiva Seadusandluse alusel, näiteks kui VIVEO ei vaja isiku Isikuandmeid enam Töötlemise eesmärkidel või kui isik on esitanud Isikuandmete Töötlemise suhtes vastuväite; 9.1.6. õigus võtta Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Isikuandmete Töötlemine põhineb isiku antud nõusolekul, on isikul igal ajal õigus VIVEO-le antud nõusolek tagasi võtta; 9.1.7. õigus andmete ülekantavusele: isikul on õigus saada VIVEO-lt kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus Isikuandmeid, mida isik on ise VIVEO-le esitanud ning mida Töödeldakse isiku nõusoleku alusel või sõlmitud lepingu täitmiseks. Kui see on tehniliselt võimalik, siis on isikul õigus nõuda, et VIVEO edastaks tema Isikuandmed mõnele muule andmetöötlejale; 9.1.8. õigus esitada kaebus: kui isik leiab, et tema Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal alati õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni (Väike-Ameerika 19, 10119 Tallinn, info@aki.ee, www.aki.ee) või kohtu poole. 9.2. Käesolevas peatükis loetletud isiku õigused seoses tema Isikuandmete Töötlemisega ei ole absoluutsed õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või VIVEO juriidilised kohustused piirata isiku õigusi. 9.3. Isiku Isikuandmete Töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke VIVEO andmekaitsespetsialistiga ühendust.

10. Andmekaitsespetsialist

10.1. Isikuandmete Töötlemisega seotud küsimuste korral või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke ühendust VIVEO andmekaitsespetsialistiga: Margit Laurits Männiste, telefon 5324 0072, e-post: andmekaitse@viveohealth.com.