ENRU
Saada päring!

Kui tunned huvi Viveo terviselahenduste vastu, täida järgnev vorm.


Saada päring

Viveo Veebilehe Kasutustingimused

Kehtivad alates 28.mai 2018.a

Sissejuhatus

Tere tulemast Viveo veebilehele! Käesolevad kasutustingimused (edaspidi: Kasutustingimused) kehtivad Viveo veebilehe www.viveohealth.com ja sellega seotud alamdomeenide suhtes (edaspidi: Veebileht). Veebilehe haldaja on VIVEO HEALTH OÜ (registrikood: 14351223, aadress: Veerenni 53a, 11313, Tallinn, Eesti; telefon 1900; e-post info@viveohealth.com) (edaspidi: Viveo või „meie“). Veebilehe eesmärk on tutvustada Viveo kaubamärki kandvaid teenuseid ja tooteid ning võimaldada Viveo Veebilehe külastajatele (edaspidi: Klient) muud huvipakkuvat informatsiooni. Veebilehte kasutades nõustute Te Veebilehe Kasutustingimustega. Palun tutvuge Kasutustingimustega hoolikalt. Kasutustingimustega mittenõustuses, palun lõpetage Veebilehe kasutamine.

1. Veebilehe kasutamine

1.1. Veebileht kuulub Viveole, millele kuuluvad kõik õigused seoses Veebilehega. Viveole või Viveo koostööpartneritele kuuluvad ka kõik autoriõigused seoses Veebilehe kujunduse, Veebilehel avaldatud teabe ja Veebilehel avaldatud kaubamärkidega, välja arvatud, kui Veebilehel ei ole sõnaselgelt väljendatud teisiti. 1.2. Viveo annab Kliendile Veebilehe kasutamiseks tasuta lihtlitsentsi, mille Viveo võib igal ajal tagasi võtta. 1.3. Klient kohustub kasutama Veebilehte kooskõlas kõikide kohalduvate õigusaktidega. Klient kohustub mitte kasutama Veebilehel avaldatud sisu (sealhulgas Veebilehel avaldatud pilte, kaubamärke, logosid või muud intellektuaalomandi õigusega kaitstud sisu) ilma selleks seadusest tulenevat õigust omamata.

2. Kasutajakonto kasutamine

2.1. Klientidele luuakse Veebilehe kasutamiseks Kliendi kasutajakonto. 2.2. Kasutajakonto kaudu saab Klient hallata enda isikuandmeid ning kasutada teisi Veebilehe kaudu pakutavaid teenuseid. 2.3. Kasutajakontole ligipääsemiseks identifitseeritakse Klient ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või muu Viveo poolt aktsepteeritud viisil. Klient kohustub hoidma kasutajakontoga seotud identifitseerimistunnused konfidentsiaalsena ning tagama, et kasutajakontole ei pääseks ligi kolmandad isikud. 2.4. Klient kohustub tagama, et kasutajakontol Kliendi kohta avaldatud teave on õige ja täpne. Kliendi andmete muutumisel või ebaõigete andmete tuvastamise korral kohustub Klient uuendama enda kasutajakontoga seotud informatsiooni, sealhulgas kasutajakontoga seotud maili aadressi. Kasutajakonto kasutamiseks annab Klient Viveole nõusoleku kasutada Veebilehel nii ajutisi kui püsivaid küpsiseid. Küpsiste kasutamise kohta loe täpsemalt Viveo Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetest, mis on kättesaadav: https://www.viveohealth.com/isikuandmete-tootlemine/.

3. Isikuandmete töötlemine

3.1. Viveo hindab oma Klientide privaatsust kõrgelt ja tagab Veebilehte kasutavate Klientide andmete töötlemise kooskõlas kehtivate õigusaktidega. 3.2. Seoses Veebilehe kasutamisega töötleb Viveo Klientide isikuandmeid kooskõlas VIVEO HEALTH OÜ Isikuandmete Töötlemise Põhimõtete tingimustega, mis on kättesaadav: https://www.viveohealth.com/isikuandmete-tootlemine/.

4. Vastutus

4.1. Viveo võimaldab Veebilehte „nagu on“ ja „nagu kättesaadav“ põhimõttel, mis tähendab, et Viveo ei anna mistahes garantiisid Veebilehe alatise toimimise ja töökorras oleku eest. Viveo ei taga, et Veebileht ühildub alati tarkvara ja/või riistvaraga, mida Klient kasutab või et Veebileht on igal ajal vaba mistahes vigadest, viirustest, häkkimistest või muudest turvariskidest. 4.2. Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab Viveo mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel. 4.3. Klient mõistab ja nõustub, et Veebilehel avaldatud tervisenõuanded ei ole tervishoiuteenuse osutamise raames antud soovitused. Klient vabastab Viveo vastutusest seoses Veebilehel tervisalase teabe võimaliku ebatäpsuse, eksitavuse või ebakohasuse osas. Tervishoiuteenuse saamiseks või konkreetsete tervishoiualaste küsimuste korral palume Kliendil pöörduda arsti või apteekri poole. 4.4. Klient mõistab ja nõustub, et Veebilehel avaldatud piltidel on illustreeriv tähendus. Viveo teenuste ja toodete vorm võib erineda Veebilehel avaldatud piltidel kujutatust. Klient vabastab Viveo vastutusest seoses Veebilehel avaldatud piltide võimaliku ebatäpsuse, eksitavuse või ebakohasusega. 4.5. Klient mõistab ja nõustub, et Veebilehel avaldatud teave teenuste kättesaadavuse ja hinna kohta ei pruugi olla igal ajal täpne ja ajakohane. Klient vabastab Viveo vastutusest seoses Veebilehel avaldatud teenuste ja toodete kättesaadavuse ja hinna teabe võimaliku ebatäpsuse, eksitavuse või ebakohasusega. Toodete ja teenuste kättesaadavuse või hinna kohta teabe saamiseks palume pöörduda konkreetse teenuse või toote pakkuja poole. 4.6. Veebileht võib sisaldada kolmandate osapoolte sisu või linke kolmandate osapoolte veebilehtedele ja sisule. Klient mõistab ja nõustub, et Viveo ei vastuta kolmandate osapoolte sisu, linkide või selle täpsuse või tõelevastavuse eest või kolmandate osapoolte veebilehtede turvalisuse eest. Klient vabastab Viveo kogu ja mistahes vastutusest seoses kolmandate osapoolte sisu kasutamisega ja nõustub, et kolmandate osapoolte sisu kasutamine, selle õigsusele või täpsusele tuginemine toimub Kliendi oma vastutusel.

5. Lõppsätted

5.1. Viveol on õigus Kasutajatingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, avaldades muudetud Kasutajatingimused Veebilehel. 5.2. Kui mõni Kasutustingimuste säte osutub kas osaliselt või täielikult tühiseks, siis ei mõjuta see Kasutustingimuste ülejäänud sätete kehtivust. 5.3. Kasutustingimuste mõne sätte tühisuseks osutumisel lähtutakse kohalduvast õigusest või asendatakse tühiseks osutunud säte kohalduva õigusega kooskõlas oleva ning võimalikult suures osas esialgse sättega sarnase sättega. 5.4. Veebilehe sisu ja sellel pakutavad teenused on suunatud Eesti turule. Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. 5.5. Kasutustingimustest tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju Maakohtus, välja arvatud siis kui Kliendil on õigus pöörduda enda elukohajärgsesse kohtusse.